Profil

Mgr. Yvona Bartošová je samostatnou advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 16177.

 

2006-2011 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
2011-2015 koncipientská praxe v advokátní kanceláři JUDr. Václava Peňáze, advokáta se sídlem v Brně.
únor 2015 úspěšné absolvování advokátních zkoušek a navazující samostatná praxe

 

Specializace:

Klientům poskytuji komplexní právní služby v nejdůležitějších oblastech práva včetně zastupování před všemi soudy v České republice se specializací na:

  • Občanské právo, občanskoprávní spory, smlouvy, věcná práva a právo vlastnické, vypořádání spoluvlastnických vztahů, vypořádání společného jmění manželů,

 

  • Trestní právo včetně obhajoby před trestními soudy,

 

  • Rodinné právo – rozvody, majetková vyrovnání, péče o dítě

 

  • Pracovní právo – pracovněprávní vztahy, pracovní smlouvy, spory o neplatnost skončení pracovního poměru

 

  • Právo obchodních společností – zakládání právnických osob, příprava korporátních dokumentů a smluv, včetně zajišťování dalších formálních náležitostí na živnostenských úřadech a obchodním rejstříku a rovněž i navazujících záležitostí spojených s každodenní činností podnikatele.

 

Cílem je poskytovat všem klientům právní služby velmi erudovaně a kvalitně, bezpodmínečně na profesionální úrovni, ke spokojenosti klientů. S tím souvisí také individuální přístup ke každému klientovi a vzájemná důvěra mezi advokátem a klientem jako nutný předpoklad výkonu advokacie. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti a diskrétnosti o všech skutečnostech, které vyjdou při poskytování právní služby najevo